Hành trình vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân

Good company in a journey makes the way seem shorter. — Izaak Walton

post