Chỉ vì tin lời mấy đứa bán kem trộn

Nó bảo chỉ một đêm là mặt sáng bóng…

Omegabe2211184