Ước gì đừng lên

Mẹ ơi còn bao nhiêu bậc nữa?

#lennui, #leonui