Đừng có kéo vậy chứ

Dính, dính, dính rồi…

#Funny #HaiHuoc.