Cứu chú cho bị ngạt nóng trong xe

Bị chủ bỏ quên trong xe nó cố tìm đường thoát