Tốt nhất là đừng hỏi gì

Trưa rảnh ngồi nhắn messenger hỏi thăm vợ cảm giác thế nào thì nhận lại hình này.

Thông cảm baxa đang mang bầu tuần 36 rồi.