Khi vẫn còn lý do để tiếp tục

Thì hãy cứ tìm cách bước đi