Gởi đến Mẹ thiên nhiên

Cầu cho mưa ngừng rơi nới đất Quảng.