Khi còn thiếu vài tấm ảnh để hoàn thành bản báo cáo về buổi diễn tập