Những người đàn ông tội nghiệp chỉ muốn kết thúc sớm bớt đau khổ