Tự tử không mang theo nỗi đau ra đi với bạn

Don’t pass it to others, please.